ako na to

Papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu a celková ročná produkcia papiera je 800kg/obyv. SR. Papier je možné recyklovať veľmi dobre 5-8 krát a následne kompostovať. Pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva.  

Z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky, pričom recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov. Až 50% vstupnej suroviny pri výrobe papiera predstavuje druhotná surovina. 1 tona zberového papiera zachráni až 17 stromov.  
 

Podiel vyzbieraného zberového papiera na Slovensku k celkovej spotrebe papiera a lepenky, vzrástla z 38 % v roku 2001 na 50,2 % v roku 2006, čo je oproti priemeru Európskej Únie málo a žalostne málo oproti najlepším západoeurópskym krajinám, kde vyzbierajú a recyklujú až 70 % použitého papiera. 

Do triedeného odpadu patria  
 

noviny 

časopisy 

zošity 

knihy 

listy 

kancelársky papier 

papierové vrecká 

lepenka 

krabice z tvrdého papiera 

kartón 

obálky 

letáky 

katalógy 

telefónne zoznamy 

plagáty 

pohľadnice 

zakladače 

baliaci a krepový papier 

papierový obal a pod.  
 

Nepatria tam 
 

umelohmotné obaly 

vrstvené obaly 

voskovaný papier 

papier s hliníkovou fóliou 

obaly na mrazené potraviny 

krabičky od cigariet 

kopírovací papier 

akýkoľvek špinavý či mastný papier 

Jednotlivé druhy recyklovateľného papiera sú označené recyklačným symbolom PAP/angl.paper/, pričom 20 je vlnitá lepenka, 21 je hladká lepenka a 22 je papier. 

Ďalej sa stretávame s papierovými obalmi z viacerých materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda. 

 
Papier a lepenka / rôzne kovy 80 

Papier a lepenka / plasty 81   
 

Papier a lepenka / hliník 82 

Papier a lepenka / cínový plech  83 

Papier a lepenka / plasty / hliník 84 

  Papier a lepenka / plasty / hliník / cínový plech  86 

Na niektorých výrobkoch z papiera je umiestnené logo a číslo certifikátu Forest Stewardship Council (FSC) , čo znamená že tento výrobok bol vyrobený z certifikovaného lesa. Ideou tejto neziskovej organizácie je podporovat ekologicky šetrné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov, a tím napomôcť chrániť ohrozené a devastované svetové lesy. Na Slovensku nemá táto organizácia pobočku, ale veľa výrobkov vyrábaných a predávaných na Slovenskú má tento certifikát.